- 2020, I am a friend to no one

,  par Hervé BERNARD dit RVB

« L’ami de personne »
©Hervé BERNARD 2020/ Erik DIETMAN, Bosquet des Oiseaux
« L’ami de personne »
© Hervé BERNARD 2020/ Erik DIETMAN, Bosquet des Oiseaux
« L’ami de personne »
©Hervé BERNARD 2020/ Erik DIETMAN, Bosquet des Oiseaux
« L’ami de personne »
© Hervé BERNARD 2020/ Erik DIETMAN, Bosquet des Oiseaux
« L’ami de personne »
« L’ami de personne » ©Hervé BERNARD 2020/ Erik DIETMAN, Bosquet des Oiseaux
« L’ami de personne »
©Hervé BERNARD 2020/ Erik DIETMAN, Bosquet des Oiseaux
« L’ami de personne »
©Hervé BERNARD 2020/ Erik DIETMAN, Bosquet des Oiseaux
« L’ami de personne »
©Hervé BERNARD 2020/ Erik DIETMAN, Bosquet des Oiseaux
« L’ami de personne »
« L’ami de personne » ©Hervé BERNARD 2020/ Erik DIETMAN, Bosquet des Oiseaux
« L’ami de personne »
©Hervé BERNARD 2020/ Erik DIETMAN, Bosquet des Oiseaux
« L’ami de personne »
©Hervé BERNARD 2020/ Erik DIETMAN, Bosquet des Oiseaux