- 2020, a particular year

,  par Hervé BERNARD dit RVB

© Hervé Bernard 2020
© Hervé Bernard 2020
© Hervé Bernard 2020
© Hervé Bernard 2020
© Hervé Bernard 2020
© Hervé Bernard 2020
© Hervé Bernard 2020
La faille du possible
© Hervé Bernard 2020
Une bulle de poésie, © Hervé Bernard 2020
Non, rien n’a changé / Nothing change
@ Hervé Bernard 2020
Parking
@ Hervé Bernard 2020
Emergency Exit Only
© Hervé Bernard 2021
Highway confinement
© Hervé Bernard 2020
Je ne pense qu’au vide
© Hervé Bernard 2020

- 2021, a particular year, bis
- Masking protecting